Skontaktuj się z nami

Tel: +48 602 653 500

E-mail: agro_test@vp.pl


Formularz online

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego:
§ 1
Postanowienia wstępne

Sklep internetowy https://www.korekcja-racic.pl/ firmę Agro-Test Marek Galiczak,
Grzybowska 43 ;00-855 Warszawa wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5741926259
REGON 240192255
2. Regulamin skierowany jest do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców. Reguluje sposób zawierania
umów sprzedaży za pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot
nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sprzedawca – osoba fizyczna Marek Galiczak prowadząca działalność gospodarczą pod Agro-Test
Marek Galiczak , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5741926259 REGON 240192255
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub
zamierza zawrzeć umowę sprzedaży.
Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem – https://www.korekcja-racic.pl/
Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające
bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
Konto – konto klienta w Sklepie zawierające login i hasło dostępu. Na koncie gromadzone są dane
podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w naszym sklepie.
Formularz rejestracji – formularz umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie
Zamówienia.
Produkt – rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana bądź zawarta między Klientem a
Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3
Kontakt ze Sklepem
Sprzedawca znajduję się pod adresem ul. Grzybowska 43; 00-855 Warszawa
Adres e-mail Sprzedawcy: agro_test@vp.pl
Numer telefonu Sprzedawcy: 602653500
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 07109018830000000151080853
Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w
niniejszym paragrafie.
§ 4
Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na
Produkty, niezbędne są:
urządzenia z dostępem do sieci Internet z przeglądarką internetową oraz włączona obsługa plików
cookies, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
§ 5
Informacje ogólne
Klient składając zamówienie, ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść
poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do realizacji zamówienia konieczna jest
akceptacja postanowień regulaminu. Zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu i
akceptacja regulaminu pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówione produkty.
Sklepu nie wymaga zakładania Konta do przeglądania produktów które są dostępne w sprzedaży.
Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest
albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych
danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym
opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach
Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową
Sprzedaży.
§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie
Rejestracja Konta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
Warunkiem założenia konta jest podanie prawidłowych danych tj.: imię, nazwisko, adres i numer
telefonu do kontaktu
Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu
rejestracji.
Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny usunąć Konto poprzez wysłanie żądania
do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy
podane w § 3.

§ 7
Składanie Zamówienia
Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
Aby złożyć zamówienie Klient musi wypełnić Formularz Zamówienia, w którym wskazuje:
zamawiany Produkt/y i jego ilość;
imię i nazwisko oraz adres, na jaki ma być dostarczony Produkt (ulica, numer budynku, numer lokalu,
kod pocztowy, miasto)
sposób dostawy i sposób płatności
Realizacja Zamówień złożonych w Dni Robocze po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta
rozpocznie się następnego Dnia Roboczego.
Zamówienia można składać po dokonaniu rejestracji w Sklepie.
Występuje możliwość zakupu bez dokonywania rejestracji, klikając opcję „Kupuję bez rejestracji”
Przy wyborze Zamówienia bez rejestracji – klient musi wypełnić Formularz zamówienia poprzez
wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa zamówienia,
wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane
odbiorcy Zamówienia.
Przy finalizacji zakupów klient zobowiązany jest w odpowiednim okienku zaznaczyć opcję „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez sklep moich danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia w
celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.” – jest to warunek niezbędny do zawarcia
umowy. Nie podanie danych osobowych jest równoznaczne z odstąpieniem od zawarcia umowy.
Sprzedawca udostępnia Klientowi treść zawartej Umowy Sprzedaży poprzez zamieszczenie
Regulaminu na stronie Sklepu, oraz poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem
Zamówienia.
§ 8
Metody dostawy oraz płatności
Sklep oferuje następujące formy zapłaty i przesyłki:
przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy 07 1090 1883 0000 0001 5108 0853 Santander Bank
płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego (ePrzelewem/przelewem
bezpośrednim).
płatnością online za pomocą karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard
Electronic
za pobraniem czyli przy odbiorze (płatność chwili odbioru przesyłki)
przy płatności przelewem, płatności online za pośrednictwem przelewu elektronicznego lub płatności
online za pomocą karty płatniczej – 3 dni kalendarzowe od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się
za stronie Sklepu.
Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem operatora Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
Towar zawsze zapakowany jest w sposób rzetelny i odpowiadający jego właściwościom. Paczka jest
zabezpieczona odpowiednio by nie ulegała podczas transportu uszkodzeniom, utracie bądź
zniszczeniu.
Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty
dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane
Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania
Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
§ 9
Realizacja Zamówienia
Sprzedawca rzetelnie realizuje zamówienia Klienta według kolejności ich wpłynięcia.
Sprzedaż między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia
za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
Sprzedawca realizuje zamówienie od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta
Zamówienia. W przypadku produktów oznaczonych dostępnością ‘na zamówienie’ czas dostawy
określany jest na stronie produktu. Na czas realizacji zamówienia składa się przede wszystkim czas
przygotowania zamówienia (kompletowanie oraz pakowanie zamówienia, wydanie przesyłki
kurierowi, a w wybranych przypadkach wykonanie Towaru).
Czas dostawy zamówienia zależny jest od wybranego sposobu doręczenia, może on się zmieniać w
zależności od rodzaju wskazanego przez Klienta środka transportu.
W wyjątkowych okolicznościach lub braku możliwości realizacji zamówienia w ustalonym terminie,
Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania
w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia, zmiany sposobu doręczenia.
W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest podany
najdłuższy termin.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy
Konsument w terminie 14 dni może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.
Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub
wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno lub w
częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia
przed upływem tego terminu.

Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na
adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można
złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz
załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to
obowiązkowe.
Skutki odstąpienia od Umowy:
W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie
dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych
kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez
Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej
Zamawiającego
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub
do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie
niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od
Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze
względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego.
Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania
przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa
konsumenckiego.
Towar należy dostarczyć na Adres sprzedawcy zawarty w § 3
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z
niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
Towaru. Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić Towar, ale tylko w taki sposób w jaki
mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność i parametry techniczne).
Konsument nie może bowiem normalnie użytkować rzeczy w przeciwnym razie odstępując od umowy
może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w
art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca
nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. W sposób inny niż było to konieczne do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 11
Reklamacja i gwarancja
1. Umową Sprzedaży objęte są produkty nowe , bez wad. I taki produkt Sprzedawca jest obowiązany
dostarczyć Klientowi.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji
w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca,
strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie
adresy Sprzedawcy.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest
Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie
ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 28 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za
uzasadnione.
6.Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3
niniejszego Regulaminu.
7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą
zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
8. W przypadku złożenia reklamacji przez klienta na otrzymany produkt, reklamacje składane są
bezpośrednio do producentów za pośrednictwem sklepu.

§12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o
którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz.
148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z
późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego
zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a
Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów
(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym
Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego
jest Sprzedawca.
Administrator za pośrednictwem sklepu internetowego zbiera dane osobowe w celu realizacji
Umowy Sprzedaży, po uprzedniej zgodzie klienta w celu marketingowym.
Sklep udostępnia dane osobowe jeżeli:
Klient, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką
kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub
pośrednikowi realizującemu przesyłki.
Klient, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych, kartą płatniczą
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu
powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich podanych danych oraz ich aktualizowania.

§ 14
Postanowienia końcowe
1. Sklep internetowy zawiera umowy w języku polskim.
2. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany
wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca
poinformuje niezwłocznie Klienta.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR
dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.